Právní ujednání

Obecně

  • Provozovatelem internetových stránek www.ceskamiss.cz je společnost Juliette Armand CZ s.r.o.., IČ: 05884799, se sídlem Rokyvanova 781/17, 799 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69752 (dále jen Společnost). Internetové stránky Společnosti (dále jen Stránky), mají pouze orientační a právně nezávazný charakter (s výjimkou tohoto právního ujednání). Zveřejnění jakýchkoliv údajů na Stránkách nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního poměru mezi Společností a návštěvníkem Stránek, není-li v jednotlivém případě výslovně uvedeno jinak. Pro detailnější informace a právně závazná jednání je nutné kontaktovat vedení Společnosti.
 

Duševní vlastnictví

  • Všechny texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto Stránek jsou duševním vlastnictvím Společnosti nebo je Společnost oprávněna k jejich užívání na základě smluvního ujednání. Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu Stránek nejsou vyloučeny, pokud je obsah Stránek k tomu výslovně určen či jde o vlastní soukromé nekomerční účely návštěvníka Stránek v souladu s právními předpisy, při kterém nedochází k porušení práv Společnosti ani jiných osob a návštěvník Stránek uvede zdroj, tedy Stránky. Jiné užití je možné pouze na základě výslovného písemného souhlasu Společnosti.
 

Odpovědnost

  • Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných subjektů. Společnost nepřezkoumává obsah internetových stránek jiných subjektů a nenese odpovědnost za jejich obsah, funkčnost a důvěryhodnost. Společnost neodpovídá za reklamu či propagaci realizovanou jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím Stránek. Uvedení odkazu na internetové stránky jiných subjektů nelze považovat za schvalování jejich obsahu, propagaci či doporučení služeb nebo výrobků jiných subjektů. Na Stránkách mohou být informace, které jsou z části poskytované třetí stranou, informace, které mohou obsahovat věcné, technické, typografické či jiné nepřesnosti. Společnost neodpovídá za správnost a úplnost informací na Stránkách a je oprávněna obsah Stránek kdykoli změnit, doplnit nebo aktualizovat bez předchozího informování. Společnost může změnit i informace o svých službách či produktech uvedené na Stránkách. Společnost neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním Stránek nebo použitím informací ze Stránek. Pokud návštěvník Stránek poskytne informace (textové či obrazové) ve formě nápadů, komentářů či návrhů pomocí mechanismů Stránek, návštěvník souhlasí s tím, že jím dobrovolně poskytnuté informace mohou být Společností využívány, distribuovány, zveřejněny či jinak zpřístupňovány a reprodukovány jiným subjektům, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Pokud tyto informace mohou být považovány za autorské dílo, automaticky tím poskytuje Společnosti neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla bez nároku na autorskou odměnu.
 

Sociální plugin

  • Na Stránkách je používán sociální plugin pro sociální síť americké společnost Facebook Inc. Pokud na Stránkách je tento plugin, neznamená to jakékoliv spojení se společností Facebook Inc. K takovému spojení dochází až po výslovném souhlasu, který vzniká kliknutím návštěvníka Stránek na tlačítko „To se mi líbí“.
 

Podmínky užívání

  • Návštěvník stránek je povinen užívat tyto Stránky v souladu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy a tímto právním ujednáním. Návštěvník Stránek se v souvislosti s užíváním Stránek zavazuje zejména nezasahovat do bezpečnosti a technické podstaty Stránek, nevyužívat Stránky po zasílání nevyžádaných zpráv a řetězení zpráv, nevytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity, nezasahovat do užívání Stránek jinými návštěvníky a nepokoušet se proniknout na účet jiných návštěvníků, neumisťovat na Stránky viry či jiné poškozující programy a nevkládat pomocí mechanismů Stránek na Stránky informace či dokumenty, které porušují právní předpisy či se příčí dobrým mravům. Návštěvník Stránek bere na vědomí, že v případě užívání těchto Stránek v rozporu se svými povinnostmi či dobrými mravy odpovídá za případnou újmu takovým porušením způsobenou s tím, že Společnost je oprávněna návštěvníkovi Stránek znemožnit přístup na Stránky a odstranit jakoukoli část Stránek, které jsou důsledkem takového porušení.