Pravidla soutěže

I. Preambule

 

 • Soutěž Česká Miss (dále jen „Soutěž“) je soutěží krásy těla i ducha, pořádaná jako národní kolo světových soutěží MISS UNIVERSE® a MISS EARTH® na území České republiky (seznam licencí se může změnit).
 • Soutěž vyhlašuje společnost MISS EVENTS a.s., se sídlem Bubenská 576/21 – Holešovice , 170 00, Praha 7, IČ: 24222992, DIČ: CZ24222992 (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo „MISS EVENTS“).
 • Tato obecně závazná pravidla soutěže Česká Miss pro ročník 2020 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
 • Dívka, jež splňuje podmínky uvedeny v čl.III těchto pravidel a zašle vyplněnou přihlášku, se automaticky stává účastnicí soutěže (dále jen „Účastnice“)

 

II. Vyhlášení soutěže

 

 • Soutěž je oficiálně vyhlášena v průběhu roku 2020. Přihlašování do Soutěže probíhá od června 2020 na internetových stránkách Soutěže www.ceskamiss.cz.
 • Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. odst. 4 těchto Pravidel, vyplnění přihlášky a účast v základním kole Soutěže, které se koná formou castingu (dále jen „Casting“). Přesný čas a místa konání Castingů jsou zveřejněna způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.
 • Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
  • Online přihlášení
  • Casting
  • Semifinále s výběrem finalistek
  • Finále 

 

III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky

 

 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která vyplní přihlašovací formulář a jeho odesláním souhlasí s podmínkami Soutěže
 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže
 • Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze základního kola, Castingu, do semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
 • Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze Semifinále dále a zúčastní se soustředění Soutěže a Finálového galavečera (dále jen „Finalistka“).
 • Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):
  • Věk od 1. dubna 1995 do 31. prosince 2002 (včetně),
  • Štíhlá vyšší postava,
  • Česká národnost,
  • Svobodná,bezdětná,
  • Neúčast ve finále předchozích pěti ročníků soutěže Česká Miss,
  • Zájem o zdravý životní styl,
  • bez exkluzivní smlouvy s modelingovou agenturou či s písemným potvrzením, že v případě postupu do Semifinále má dotyčná s agenturou dohodnuto ukončení takové exkluzivní smlouvy ke dnu Semifinále
  • podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly,
  • bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
 • Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka a Finalistka nesplňuje, popřípadě porušuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka, Finalistka nebo Top finalistka splňuje či porušuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
 • Účastnice, Semifinalistky a Finalistky jsou povinny založit si facebookový profil jako „Veřejně známá osoba“, jenž bude podmínkou účasti v soutěži. Vzhled a náležitosti facebookového profilu najdete zde.
 • Účastnice, Semifinalistky a Finalistky jsou povinny používat svůj Instagramový profil pro účely soutěže dle zadání Vyhlašovatele. V případě že Účastnice, Semifinalistky a Finalistky Instagramový profil nemají, jsou povinny si účet založit.

 

IV. Základní kola – Castingy

 

 • Základní kola Soutěže proběhnou formou Castingů. Přesné termíny a místa konání jsou zveřejněny na internetových stránkách Soutěže www.ceskamiss.cz a jsou oficiálně komunikovány formou tiskové zprávy na média i na sociálních sítích České Miss

 • Dívka se může zúčastnit libovolného počtu castingů.

 • Nejzazší termín pro podání přihlášky prostřednictvím internetové stránky Soutěže pro přihlašování na www.ceskamiss.cz je do 12:00 hodin dne, který předchází dni konání zvoleného castingu.

 • Dívka se může rovněž přihlásit písemnou přihláškou vyplněnou na místě, a to v den a na místě konání castingu.

 • Na Casting si Účastnice s sebou povinně přinese:
  • Je předpoklad, že semifinále proběhne ve třetím kvartále roku 2020. O termínu a lokaci budou Semifinalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Dále bude uveřejněn na webových stránkách www.ceskamiss.cz.

  • Pokud se Semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Semifinále včas, bude ze Soutěže Vyhlašovatelem vyřazena. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.

  • Semifinalistka je povinna stvrdit svým ověřeným podpisem Čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.

  • Semifinalistka je povinna doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.

 • Na Semifinále si Semifinalistka s sebou přinese:
  • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).

  • Další náležitosti uvedené v e-mailu.

  • Ze Semifinále postupuje do finálového výběru celkem deset dívek, Finalistek. Výběr Finalistek provádí Porota Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Finalistek zvýšit či snížit.

  • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).

  • Další náležitosti uvedené v emailu obdrženém po registraci Účastnice

  • Účastnice je oprávněna přinést i vlastní modelingový book, či jiné další fotografie.

  • Postupující Účastnice do semifinále obdrží dva stejnopisy Smlouvy o účasti v soutěži Česká Miss 2020 a následné spolupráci. Všechny dokumenty si musí postupující Účastnice důkladně přečíst, prostudovat, seznámit se s nimi a skutečnost, že jim rozumí a souhlasí s nimi stvrdit svým ověřeným podpisem či ověřeným podpisem zákonného zástupce. (Ověřeným podpisem se rozumí podpis učiněný na pobočce Czech Point nacházející se na poště či obecním úřadě popřípadě podpis učiněný u notáře.) Všechny takto podepsané dokumenty je Účastnice postupující do Semifinále povinna přinést osobně na Semifinále.

  • Doručení podepsaných dokumentů dle odst. 5 tohoto článku vyhlašovateli je podmínkou účasti v Semifinále. Pokud Účastnice postupující do Semifinále nepředá Vyhlašovateli nejpozději před začátkem Semifinále podepsanou Smlouvu o účasti v soutěži Česká Miss 2020 a následné spolupráci, opatřené ověřeným podpisem (jak je uvedeno v odst. 5 tohoto článku), je Vyhlašovatel oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není přípustné odvolání.

  • Dívku může na Casting přihlásit třetí fyzická nebo právnická osoba (dále jen Přihlašovatel), která za dívku vyplní příslušnou část přihlášky (viz internetové stránky Soutěže www.ceskamiss.cz). V případě, že takto přihlášená dívka postoupí do Finále Soutěže, přihlašovatel získá 10 vstupenek na Finále Soutěže.

  • Z každého Castingu postupuje libovolný počet Účastnic (Semifinalistky) do Semifinále. Hodnovení dívek a výběr provádí odborná porota (dále jen „Porota“), Účastnice může získat až deset plusových bodů na základě své aktivity a počtu fanoušků na svých sociálních sítích. O složení Poroty rozhodne Vyhlašovatel. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

 

VI. Soustředění

 

 • O přesném termínu a lokaci Soustředění budou Finalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Soustředění. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.

 • Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na Soustředění, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Odborná Porota. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Finalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.

 • Finalistky Soutěže jsou v rámci soustředění Soutěže hodnoceny a na základě hodnocení jednotlivých profesionálů, odborných porotců, a to i podle aktivity Finalistek na sociálních sítích a podpory fanoušků na sociálních sítích.

 

VII. Finále

 

 • O přesném termínu a lokaci finále budou finalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.

 • Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na aktivity finalistek či na finálové přípravy bez předchozí omluvy a písemného souhlasu Vyhlašovatele, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí Vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Porota. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Top finalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.

 • Ve finále jsou zvoleny:
  • Česká Miss 2020 (postupující na soutěž Miss Universe),
  • 1. vicemiss 2020 (postupující na Miss Earth),
  • 2. vicemiss 2020,
  • Další vedlejší tituly dle rozhodnutí vyhlašovatele (např. Česká Miss Online, Česká Miss Bikiny, Česká Miss Tvář, atd.).

 • Je předpoklad, že volba proběhne kombinací volby Poroty a prostřednictvím online hlasování.

 • Vítězky soutěže Česká Miss 2020 volí Porota a online hlasující diváci na základě algoritmu. Každý Porotce vybere v průběhu Finále 5 dívek, a svůj návrh pěti nejlepších Top finalistek s určením jejich pořadí od 1. místa do 5. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě z Miss Events a.s. Ta sečte výsledky a předá za účasti notáře seznam Top finalistek se spočítaným počtem nominací předsedkyni / předsedovi poroty. Hlasování porotců také slouží jako plně platná alternativa pro případ, že se online hlasování diváků z technických nebo jiných důvodů nepodaří úspěšně uskutečnit.

 • Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo změny podmínek volby uvedených v tomto bodě 4. a to nejpozději do 10-ti dní před konáním finále. Změna podmínek bude uveřejněna na www.ceskamiss.cz.

 • Výsledek finálové volby bude stvrzen notářským zápisem.

 

VIII. Ceny a dary

 

 • Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

 • Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

 • Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.

 • Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.

 • Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. MISS EVENTS nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

 • Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

 

IX. Obecná ustanovení

 

 • Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.
 • Soutěžící se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu jí předložených smluv a dokumentů souvisejících s účastí v Soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěží se dále zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě porušení těchto závazků odpovídá Soutěžící za způsobenou škodu.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání převést na třetí osobu.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 

V Praze, dne 1. 1. 2020.