Pravidla soutěže Česká Miss 2018

I. Preambule

 • Soutěž Česká Miss (dále jen „Soutěž“) je soutěží krásy těla i ducha, pořádaná jako národní kolo světových soutěží MISS UNIVERSE®, MISS EARTH® a MISS SUPRANATIONAL® na území České republiky. (seznam licencí se může změnit)
 • Soutěž vyhlašuje společnost MISS EVENTS a.s., se sídlem Valentinská 20/10, Josefov, 110 00, Praha 1, IČ: 24222992, DIČ: CZ24222992 (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo „MISS EVENTS“).
 • Tato obecně závazná pravidla soutěže Česká Miss pro ročník 2018 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
 • Dívka, jež splňuje podmínky uvedeny v čl.III těchto pravidel a zašle vyplněnou přihlášku, se automaticky stává účastnicí soutěže (dále jen „Účastnice“)

II. Vyhlášení soutěže

 • Soutěž je oficiálně vyhlášena v lednu 2018. Přihlašování do Soutěže probíhá od ledna 2018 na internetových stránkách Soutěže www.ceskamiss.cz.
 • Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. odst. 4 těchto Pravidel, vyplnění přihlášky a účast v základním kole Soutěže, které se koná formou castingu (dále jen „Casting“). Přesný čas a místa konání Castingů jsou zveřejněna způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.
 • Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
  • Online přihlášení
  • Casting
  • Semifinále s výběrem širšího počtu finalistek
  • Soustředění s výběrem užšího počtu finalistek
  • Finále

III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky

 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která vyplní přihlašovací formulář a jeho odesláním souhlasí s podmínkami Soutěže
 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže
 • Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze základního kola, Castingu, do semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
 • Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze Semifinále dále a zúčastní se soustředění Soutěže (dále jen „Finalistka“).
 • Finalistky Soutěže jsou v rámci soustředění Soutěže hodnoceny a na základě hodnocení jednotlivých profesionálů, odborných porotců, a to i podle aktivity Finalistek na sociálních sítích a podpory fanoušků na sociálních sítích, se nejúspěšnější dívky stávají „Top finalistkami České Miss 2018“ (dále jen „Top finalistka“)
 • Účastnicí, Semifinalistkou, Finalistkou a Top finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):
  • datum narození od 1. dubna 1992 do 30. května 2000 (včetně),
  • rodinný stav svobodná,bezdětná,
  • občanství České republiky
  • neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Česká Miss,
  • štíhlá postava
  • výška minimálně 172 cm
  • bez exkluzivní smlouvy s modelingovou agenturou či s písemným potvrzením, že v případě postupu do Semifinále má dotyčná s agenturou dohodnuto ukončení takové exkluzivní smlouvy ke dnu Semifinále
  • podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly,
  • bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
 • Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka , Finalistka nebo Top finalistka nesplňuje, popřípadě porušuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka, Finalistka nebo Top finalistka splňuje či porušuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
 • Účastnice, Semifinalistky, Finalistky a Top finalistky jsou povinny založit si facebookový profil jako „Veřejně známá osoba“, jenž bude podmínkou účasti v soutěži. Vzhled a náležitosti facebookového profilu najdete zde .
 • Účastnice, Semifinalistky, Finalistky a Top finalistky jsou povinny používat svůj Instagramový profil pro účely soutěže dle zadání Vyhlašovatele. V případě že Účastnice, Semifinalistky a Finalistky Instagramový profil nemají, jsou povinny si účet založit.
 • Účastnice, Semifinalistky, Finalistky a Top finalistky jsou povinny mít veřejně dostupný svůj oficiální facebookový profil a Instagramový profil

IV. Základní kola – Castingy

 • Základní kola Soutěže proběhnou formou Castingů. Přesné termíny a místa konání jsou zveřejněny v lednu 2018 na internetových stránkách Soutěže www.ceskamiss.cz a jsou oficiálně komunikovány formou tiskové zprávy na média i na sociálních sítích České Miss
 • Dívka se může zúčastnit libovolného počtu castingů.
 • Nejzazší termín pro podání přihlášky prostřednictvím internetové stránky Soutěže pro přihlašování na www.ceskamiss.cz je do 12:00 hodin dne, který předchází dni konání zvoleného castingu.
 • Dívka se může rovněž přihlásit písemnou přihláškou vyplněnou na místě, a to v den a na místě konání castingu.
 • Na Casting si Účastnice s sebou povinně přinese:
  • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Další náležitosti uvedené v emailu obdrženém po registraci Účastnice
  • Účastnice je oprávněna přinést i vlastní modelingový book, či jiné další fotografie.
  • Postupující Účastnice do semifinále obdrží dva stejnopisy Smlouvy o účasti v soutěži Česká Miss 2018 a následné spolupráci. Všechny dokumenty si musí postupující Účastnice důkladně přečíst, prostudovat, seznámit se s nimi a skutečnost, že jim rozumí a souhlasí s nimi stvrdit svým ověřeným podpisem či ověřeným podpisem zákonného zástupce. (Ověřeným podpisem se rozumí podpis učiněný na pobočce Czech Point nacházející se na poště či obecním úřadě popřípadě podpis učiněný u notáře.) Všechny takto podepsané dokumenty je Účastnice postupující do Semifinále povinna přinést osobně na Semifinále.
  • Doručení podepsaných dokumentů dle odst. 5 tohoto článku vyhlašovateli je podmínkou účasti v Semifinále. Pokud Účastnice postupující do Semifinále nepředá Vyhlašovateli nejpozději před začátkem Semifinále podepsanou Smlouvu o účasti v soutěži Česká Miss 2018 a následné spolupráci, opatřené ověřeným podpisem (jak je uvedeno v odst. 5 tohoto článku), je Vyhlašovatel oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není přípustné odvolání.
  • Dívku může na Casting přihlásit třetí fyzická nebo právnická osoba (dále jen Přihlašovatel), která za dívku vyplní příslušnou část přihlášky (viz internetové stránky Soutěže www.ceskamiss.cz . (v případě, že takto přihlášená dívka postoupí do Finále Soutěže, přihlašovatel získá 10 vstupenek na Finále Soutěže )
  • Z každého Castingu postupuje libovolný počet Účastnic (Semifinalistky) do Semifinále. Hodnovení dívek a výběr provádí odborná porota (dále jen „Porota“), Účastnice může získat až deset plusových bodů na základě své aktivity a počtu fanoušků na svých sociálních sítích. O složení Poroty rozhodne Vyhlašovatel. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

V. Semifinále

 • Je předpoklad, že semifinále proběhne v březnu 2018. O termínu a lokaci budou Semifinalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Dále bude uveřejněn na webových stránkách www.ceskamiss.cz.
 • Pokud se Semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Semifinále včas, bude ze Soutěže Vyhlašovatelem vyřazena. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Semifinalistka je povinna stvrdit svým ověřeným podpisem Čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Semifinalistka je povinna doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Na Semifinále si Semifinalistka s sebou přinese:
  • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Další náležitosti uvedené v e-mailu.
 • Ze Semifinále postupuje do širšího finálového výběru celkem čtrnáct dívek, Finalistek. Výběr Finalistek provádí Porota Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Finalistek zvýšit či snížit.
 • Po Semifinále mají nepostupující dívky, Semifinalistky, jež se osobně zúčastnily Semifinále, získat jednu ze dvou divokých karet a postoupit do širšího finálového výběru. Pravidla pro zisk divokých karet budou oznámena na Semifinále a budou uveřejněna na webových stránkách www.ceskamiss.cz

VI. Soustředění

 • Je předpoklad, že první soustředění, z nějž vzejde 10 Top finalistek, proběhne v průběhu dubna 2018. O přesném termínu a lokaci Soustředění budou Finalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Soustředění. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.
 • Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na Soustředění, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Odborná Porota. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Finalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
 • Finalistky Soutěže jsou v rámci soustředění Soutěže hodnoceny a na základě hodnocení jednotlivých profesionálů, odborných porotců, a to i podle aktivity Finalistek na sociálních sítích a podpory fanoušků na sociálních sítích, Porota oznámí 10 nejúspěšnějších dívek, jež se stávají Top finalistkami České Miss 2018. Zároveň je oznámena jedna náhradnice. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Top finalistek zvýšit či snížit.

VII. Finále

 • Je předpoklad, že Finále bude probíhat v průběhu června 2018. O přesném termínu a lokaci finále budou Top finalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.
 • Pokud se Top finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na aktivity Top finalistek v období duben – červen 2018 či na finálové přípravy bez předchozí omluvy a písemného souhlasu Vyhlašovatele, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí Vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Porota. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Top finalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
 • Ve finále jsou zvoleny:
  • Česká Miss 2018 (postupující na soutěž Miss Universe)
  • I. Česká Vicemiss 2018 (postupující na soutěž Miss Earth) – označovaná jako Česká Miss Earth 2018
  • II. Česká Vicemiss (postupující na soutěž Miss Supranational) – označovaná jako Česká Miss Supranational 2018
  • Další vedlejší tituly dle rozhodnutí vyhlašovatele (např. Česká Miss Online, Česká Miss Bikiny, Česká Miss Tvář, atd.)
 • Je předpoklad, že volba proběhne kombinací volby Poroty a prostřednictvím online hlasování.
 • Vítězky soutěže Česká Miss 2018 volí Porota a online hlasující diváci na základě algoritmu. Každý Porotce vybere v průběhu Finále 5 dívek, a svůj návrh pěti nejlepších Top finalistek s určením jejich pořadí od 1. místa do 5. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě z Miss Events a.s. Ta sečte výsledky a předá za účasti notáře seznam Top finalistek se spočítaným počtem nominací předsedkyni / předsedovi poroty. Hlasování porotců také slouží jako plně platná alternativa pro případ, že se online hlasování diváků z technických nebo jiných důvodů nepodaří úspěšně uskutečnit.
 • Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo změny podmínek volby uvedených v tomto bodě 4. a to nejpozději do 10-ti dní před konáním finále. Změna podmínek bude uveřejněna na www.ceskamiss.cz.
 • Výsledek finálové volby bude stvrzen notářským zápisem.

VIII. Ceny a dary

 • Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 • Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.
 • Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.
 • Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
 • Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. MISS EVENTS nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 • Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

IX. Obecná ustanovení

 • Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.
 • Soutěžící se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu jí předložených smluv a dokumentů souvisejících s účastí v Soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěží se dále zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě porušení těchto závazků odpovídá Soutěžící za způsobenou škodu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání převést na třetí osobu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V Praze, dne 1. 1. 2018.

Dokument aplikace Adobe PDFPravidla-soutěže-Česká-Miss-2018.pdf
453,60 kB
Dokument aplikace Adobe PDF